Szkolenie BHP

Szkolenie okresowe BHP aktualizuje wiedzę oraz umiejętności dotyczące BHP, a także zaznajamia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi z tej dziedziny.

Szkolenie okresowe muszą odbywać:

  • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści
  • pracownicy na stanowiskach robotniczych
  • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy, technolodzy i organizatorzy produkcji
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, powinni odbyć w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Pozostali pracownicy w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.

Szkolenie okresowe należy przeprowadzić:

  • co najmniej raz w roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne
  • raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • raz na 5 lat – dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów; pracowników służby BHP; pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz pracowników
  • raz na 6 lat – dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych